જમ્મુ-કાશ્મીરના સરહદી વિસ્તારોની મુલાકાતે

24-2

જમ્મુ-કાશ્મીરના સરહદી વિસ્તારોની મુલાકાતે ગયેલી કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી રાજનાથસિંહ લેહમાં દુન્ગતિ બોપની મુલાકાત દરયિમાન દૂરથી સીમા પારના વિસ્તારોનું નિરિક્ષણ કરી રહ્યા છે. સાથે ઈન્ડોતિબેટ બોર્ડર પોલીસના અધિકારી અને જવાન નજરે પડે છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *