ચિત્ર સ્પર્ધામાં કેણપુરની વિદ્યાર્થીએ પ્રથમ સ્થાન મેળવ્યું

જિલ્લા શિક્ષણ તાલીમ ભવન, સંતરામપુર ખાતે તા.૧૧ સપ્ટેના રોજ પંચમહાલ અને મહિસાગર જિલ્લાનો કલાઉત્સવ ઉજવવામાં આવ્યો. જેમાં ધો. ૧થી ૫માં સંતરામપુર તાલુકાની કેણપુર પ્રા. શાળાની ધો.૫ની વિદ્યાર્થિની પલાસ નેહાબેન રમણભાઈ મહિસાગર જિલ્લામાં ચિત્ર સ્પર્ધામાં પ્રથમ સ્થાન પ્રાપ્ત કરેલ છે. જે બદલ તાલુકા પ્રા.શિ. તાવિયાડ સાહેબ, બીઆરસીકો. ભરતભાઈ, શાળાના આચાર્ય જે. કે. પરમાર વિગેરેએ વિદ્યાર્થિને બિરદાવી હતી. તેમજ શાળાના સ્ટાફમાં અને ગ્રામજનોમાં ઉત્સાહનો માહોલ જોવા મળ્યો હતો.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *