આ ટાપુ છ મહિના સ્પેનનો અને છ મહિના ફ્રાન્સનો થઇ જાય છે

tapu

યુરોપમાં આવેલી બિદાસોઆ નદીમાં આવેલો ફીસન્ટ નામનો નિર્જન ટાપુ આજની તારીખે ફ્રાન્સ દેશનો હિસ્સો કહેવાય છે. પરંપુ પહેલી ફ્રેબ્રુઆરીથી ૩૧ જુલાઇ સુધી એ સ્પેનનો થઇ જશે. એ પછી ફરીથી છ મહિનાએ ફ્રાન્સનો બનશે. માનવામાં નવાઇ લાગે એવું છે, પણ આ હક્કિત છે. આ ટાપુ સ્પેન અને ફ્રાન્સની સીમાઓને જુદી પાડતી બિદાસોઆ નદી પર છે. અહીં સેંકડો સીલનો જમાવડો થાય છે. આ ટાપુ બંને દેશોની એકદમ વચ્ચોવચ્ચ આવેલો હોવાથી એને ન્યુટ્રલ ટેરિટરી માનવામાં આવે છે. પાણીના તેજ વહેણને કારણે હવે તો આ ટાપુનો અડધાથી વધુ હિસ્સો ખતમ થઇ ગયો છે. એ છતાં હેરીટેજ સાઇટ તરીકે આ ટાપુને ચોક્કસ ઉત્સવો વખતે ખુલ્લો મુકવામાં આવે છે. ૧૬૫૯માં ફ્રાન્સ અને સ્પેન વચ્ચેનું યુઘ્ધ ખતમ કરવા માટેની જે વાટાઘાતો હતી એ આ ટાપુ પકર થઇ હતી. એ વાટાઘાટોમાં નક્કી કરવામાં આવેલું કે આ એક ટાપુ બંને દેશો શેર કરશે. બસો મીટર લાંબો અને ૪૦ મીટર પહોળો આ આઇલેન્ડ નથી સ્પેનનો, નથી ફ્રાન્સનો અને છતાં છે બંને દેશનો.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *